نظرسنجی


مشخصات مشتری


مشخصات محصولنصب :


ردیف سئوال پاسخ شرح
1. از زمان مراجعه سرویسکار رضایت دارید؟
2. رفتار و ظاهر سرویسکار مناسب بود؟
3. آموزشهای لازم داده شد؟
4. آیا هزینه ای از شما دریافت شد؟
5. در کل چه امتیازی به سرویسکار میدهید؟ از 100 نمره

تعمیر :


ردیف سئوال پاسخ شرح
1. از مدت زمان رسیدگی به مشکل راضی بودید؟
2. از رفتار و ظاهر سرویسکار راضی بودید؟
3. هزینه ای جهت تعمیرات از شما دریافت شد؟
4. طی چند بار مراجعه مشکل برطرف شد؟

5. امتیاز نهایی شما به نماینده؟ از 100 نمره
All right's reserved by SAM